Beŋgü Kök Teŋri’niŋ dileği, atalarıŋ himmeti ilen…

Milletiŋ kökü ırk, ırkıŋ atomu sülâledir, âiledir. Bizler, Türk’üz. Târîhimizi az çok bilen her milliyetçi, ne beter ve korkunç felâketler geçirdiğimizden az çok haberdârdır. Fakat buŋa rağmen…

Ba’zı yakınlarımızıŋ Türkçülük dışı hâlleri şöyle dursun, İslâmcı ve yabancı etnikçi (misâl, Kürdçüler) gibi Türklük ve Türkçülük düşmanı kesimleriŋ propagandalarına âlet olması, bu doğrultuda fikir ve davranışlara kapılarak, onlarıŋ argümanları aracılığı ile kendi millî şu’ûrunu, mâzîsini, büyük şahsiyetlerini, kültürünü yermesi ve dışlaması; ya’nî düşmanlarımızıŋ kayığında kürek çekmesi, beni kahréttiği kadar öfkelendiriyor ve psikolojimi olumsuz étkiliyor.

Neden böyle kişiler kendi soyunuŋ öz ülküsünü savunan kişiye ve aŋlattıklarına i’tibâr étmez de belirtilen düşmanlara éder? Yoksa bunlar, düşmanları tarafından usûlca, hoşuna gidecek şekilde öŋüne konulan yalanları; cehâletiniŋ, rezâletiniŋ, millî şu’ûr kuraklığınıŋ, aşağılık kompleksleriniŋ, dışlanmışlıklarınıŋ etkisiyle sanki kendi araştırması ve becerisi ile perde arkası bir hakîkati keşfettiğiniŋ hissine mi kapılmaktalar? Millî menfa’atleri yérine türlü psikoloji ve karakter sorununa sâhip şahsî menfaatlerini, millî irâde yerine ihtiraslarını mı öŋde tutuyorlar?

Taŋrı onları ıslâh étsin. Olacakları yoksa da acı ve ıztırâp içinde süründürsün, yatalak étsin. Onlara her gün gurur kırıcı hakâretler étmeyi nasîp étsin. Onlarıŋ ölümlerini bizim elimizden veyâ başka şekilde acı ve ıztırâp ile rezîllik ile vérsiŋ. Onları eğer kendileri gibi olacaksa çoluk çocukları ile birlikte sülâlemizden temizlesin ki, alnımıza ve gururumuza kara sürülmesin. Hîçbir iz bırakmadan toprağa girsinler. Onlarıŋ kargışa ve belâya da’vetiye çıkaran, iyiliğe ve nîmetlere mânî olan varlıkları toprak olsun ki, atalarımız incinmesin ve onlardan gelecek iyilikler kesilmesin.


AlpAytekin

Kökten Türkçü, pagan, liyâkatçı, militarist. Halkbilimci...

 452 kez okundu.