Anti-Semitik Taşlama

Maʿnâya meyl éderiz, dünyevî madde yérine.
Ülküye bağlanmışız, ʿaşk-ı ilâhî yérine.

Süreriz yalŋızlığıŋ cevriyesini her dem,
Maʿnâsız çokluktaki zevk ü sefâ yérine.

Siteplerde dogup hayvân eti yiyenlerdeniz.
Çöllerde doğup hurma yiyenlerin yérine.

Kımız içen, kopuz çalan sözlü bilgeleriz.
Zemzem içen, tef çalan gaybî fantezi yérine.

Kadın ile eri zevc-i behic bilenlerdeniz.
Kadını eğri kaburgadan yaratan yérine.

Kıbleyi Ötüken, Çanakkale bilenlerdeniz.
Arap çöllerindeki put-hâne mâbed yérine.

Kutlu Ötüken Yış’ı tebcîl édenlerdeniz,
Ten rengini bok rengi yapan çöller yérine.

Hîra dağ değil, bir tepedir, bildirenlerdeniz.
Denk değildir Altay ile Taŋrı Dağı yérine.

Erk, erdem ve töre içün yağma ve savaş ettik
Huri, kevser, döşekçün zorbalık éden yérine.

Biz Türklük içün göŋülden, serden geçenlerdeniz
İçeriz Türk’e yağınıŋ kanını su yérine!

Börü gibi uluyup ta’arruz édenlerdeniz,
Sıcak kurak çöllerde hendek kazanlar yérine.

Kanadımız doru atla gazâ édenlerdeniz,
Eşek ve deve binen sandaletliler yérine.

Ordu ile meydânda ayak titretenlerdeniz1
Dîn kılıfıyla kervan yağmalayanlar yérine2

Bolçu’nuŋ o börüleriyle öğünenlerdeniz,
Bedir’iŋ o çapulcu yağmacıları yérine.

Dé ki: “Beŋzer mi Türk ile gayrısınıŋ yasası?”.
Modun, Çiŋgiz, Temür varken Muhammedî yérine.

Say ki seçim şart iken kuşkuya düşenler olsa,
Tarafına bakar mıyız, kökten Türkçü yérine?

Onlarda yalvacıŋ, nebîniŋ gereği bellidir:
Amaç rezâleti, pisliği düzeltmek içündür.

Hepsiniŋ Sâmî’ye gelmesinde yoktur ma’rifet.
Aksine, âşikâr-ı delîlidir: Sâde zillet!

Ba’ri Türk’e beŋzese gelen bilgeler,
Hepsi kendi ırkından az hâlliceler.

Medet sizden ey Irkıl, Uluğ Türk, Korkut Ata!
Denk midir sizlere Sâmî Muhammed Mustafâ?

Altı yaşındaki eş değil, evlât alınır.
Aksinden pedofili olmayanlar sakınır.

Rezil hâdiseyi aklama yolu uydurmadır,
Başka hîçbir mantık ve ahlâka sığmamaktadır.

İlk ırkına bak, bu mu ʿâlemleriŋ efendisi?
O olsa olsa ancak ʿâlemleriŋ edânîsi.

Baş eğmedik edânîye, yüz on dört masal içün!
Ahmak yığınlarından boğulsak da doğru içün.

Kuteybe pisliği çıkmışken sizin la’net ırktan,
Taŋrı ʿArab olsa ondan bile yüz çeviririz.

Hasan, Hüseyin, Kerbelâ içün buŋlanmayız
Kür Şad, Osmân Batur içün buŋlananlardanız

Ey Türk, sanma ki Sâmî-İbrâhîmî dînler haktır.
Her ırka kendi pagan dîni hak ve mutlak şarttır.

Başınıza çalın Kurʿân’ı, Tevrat’ı, Zebûr’u;
Oğuznâme’ye, Orkun’a îmân édenlerdeniz.

Aç da bir oku me’alini, azdır zahmeti.
Bulamazsıŋ onda Orkun’daki ʿazameti.

Hîçbir sözü gözünü yaşartmaz, yoktur haşmeti.
Gâyet normal, farklıdır Turanî ile el-Sâmî.

Arapça Kurʿân diŋlerken ağlayanlardan değil,
Oğuz’a yolbaş Gök Börü’ye gözü dolandanız.

Biraz İbrâhîmî, biraz Türkî olandan değil;
Katıca kökten, arı duru Türkçü olandanız.

Aytekin, ilke ve ülküde katı olmak gerek.
Ele kalem alanda, kimse tanımaman gerek.

1: Orkun Anıtları, Köl Tigin, Kuzey, 7: “Türük bodun adak kamşatdı”.
2: Haram aylarında kervan yağmalayan Muhammed bin Abdullâh.